Miljøsanering

Bly, Asbest, PCB

Miljøsanering

Vi håndterer de miljøfarlige stoffer. Vi har udstyret, erfaringen og uddannede medarbejdere til at løse opgaverne effektivt, korrekt og forsvarligt over for både miljø og mennesker. Er det nødvendigt får medarbejderne tilført frisk luft i deres beskyttelsesdragter, filtre med bl.a. aktivt kul holder farlige stoffer ude. Vi gør rent efter os, og forurenet materiale emballeres og forsegles efter myndighedernes forskrifter, inden det transporteres til behandling eller deponering.

Bly:

Bly er ikke farligt når det er bundet i fast materiale. Det bliver frigivet når det faste materiale brydes fx ved nedrivning af vægge med blyholdig maling m.v.Vi sørger for, at blysaneringen bliver udført under alle gældende krav til arbejdet med det sundhedsskadelige materiale.

Asbest:

Vi udfører asbestopgaver i alle størrelser og grader af kompleksitet, både indvendig og udvendig. Vi sanerer teknisk isolering som rørbøjninger og kedler. Vi fjerner asbestholdige lofts-, tag- og vægplader. Vi fjerner asbestholdig gulvbelægning og fliseklæb, og meget andet.

Vores asbestarbejde bliver naturligvis udført af uddannede asbestsanitører, og med alle de lovpligtige sikkerhedsforanstaltninger, procedurer og rengøring. Vi har udarbejdet egne faste arbejdsprocedurer og vi risikovurderer hver enkelt opgave.

PCB:

PCB-arbejdet udføres med alle lovpligtige sikkerhedsforanstaltninger i hht. gældende lovgivning. Anvendelsen af værnemidler i forbindelse med PCB-arbejde afhænger af opgavens problemstilling, herunder det PCB-inficerede materiale, PCB-koncentrationen, indvendigt- eller udvendigt arbejde, tilgængelighed i forhold til materiel og værktøjer mm. Som udgangspunkt anvender PCB-sanitørerne åndedrætsværn med kombinationsfilter (eller filtertype AP), støv- og kemikalieafvisende dragt og handsker. PCB må som hovedregel ikke indåndes eller komme i kontakt med huden, og værnemidler og metode planlægges efter dette, afhængig af PCB-koncentration mv.

Herudover må PCB ikke spredes til omgivelserne, og kontrollerende foranstaltninger er derfor også nødvendige – fx umiddelbar opsamling og rengøring. Somme tider er plastikinddækkede opstillinger (arbejdsområder) med undertryk og adgangssluser også nødvendig. Herudover skal det PCB-forurenede affald klargøres i hht. modtagestationens krav.